Regulamin korzystania z tras sportowo-rekreacyjnych
1. Trasy sportowo-rekreacyjne przeznaczone są do uprawiania różnych form aktywności fizycznej, w szczególności jazdy na rolkach, jazdy na rowerze oraz biegania.
2. Z uwagi na brak możliwości nagłego wyhamowania przez osoby poruszające się na rolkach, pierwszeństwo w ruchu mają rolkarze, następnie rowerzyści i w dalszej kolejności pozostali uczestnicy tras.
3. Trasy składają się z dwóch pętli: łatwej o długości 1015 m oraz trudnej o długości 1000 m (szczegółowa mapa toru dostępna na tablicy informacyjnej).
4. Ruch po torze odbywa się w obu kierunkach prawą stroną toru, zawsze pojedynczo (w ciągu,
tzn. jeden za drugim). Z uwagi na ograniczoną szerokość toru, utrudniony manewr wymijania,
a także możliwość kolizji z innymi użytkownikami tras, zabronione jest poruszanie się w grupie (w szeregu, tzn. jeden obok drugiego). Wyprzedzanie bądź omijanie uczestników ruchu powinno następować zawsze po lewej stronie osoby wyprzedzanej lub omijanej.
5. Korzystający z tras powinni brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo poruszania się po trasie. Sposób oraz szybkość jazdy należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni, ukształtowania terenu (wzniesienia/strome zjazdy) oraz obecności innych uczestników toru.
6. Szczególną ostrożność należy zachować w oznakowanych miejscach, gdzie trasy rolkowe krzyżują się z przejściami dla pieszych, na odcinku trasy sąsiadującym z siłownią plenerową, placami zabaw, skateparkiem i miasteczkiem ruchu drogowego.
7. Korzystający z tras powinni dostosować się do wskazań i poleceń administratora obiektu, a w szczególności powinni przestrzegać ustawionych na torze znaków informacyjnych.
8. Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt na trasy oraz zaśmiecania i pozostawiania na trasach przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników.
9. Administrator terenu, a także organizatorzy imprez sportowo-rekreacyjnych lub innych imprez plenerowych odbywających się na terenie Parku Cegielnia na czas trwania imprezy jak i podczas prowadzenia prac technicznych mają prawo wyłączyć z użytkowania całą lub część trasy. Wszelkiego rodzaju imprezy i wydarzenia mogą odbywać się na trasach jedynie na mocy uzgodnień z administratorem obiektu. Informacja o wstrzymaniu ogólnego korzystania z obiektu będzie zamieszczana na trasie lub tablicach informacyjnych.
10. Korzystanie z tras jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
11. Zabronione jest korzystanie z tras pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychoaktywnych lub innych substancji wywierających niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka wynikającego z korzystania z tras.
12. Korzystanie z tras odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność.
13. Za dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
14. We wszystkich kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje administrator obiektu.

Uwagi dla użytkowników:
1. Pamiętaj o innych użytkownikach tras – NIE JESTEŚ SAM – bądź przewidujący i uważny.
2. Respektuj i szanuj słabszych od siebie.
3. Doceń pracę, jaką wkłada administrator w utrzymanie obiektu.

Wszelkie uwagi, wnioski i skargi należy zgłaszać Administratorowi:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach
ul. Wolności 36a, 44-240 Żory; tel.: 32/ 43 41 547
Hala Widowiskowo-sportowa MOSIR tel.: 32/ 43 43 081

Ważne numery telefonów:
Policja: 997 lub 32 478 82 00
Straż Pożarna: 998
Pogotowie Ratunkowe: 999
Telefon alarmowy: 112