Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach powołany został uchwałą Rady Miasta z dnia 12.07.1991r. jako zakład budżetowy. Na swoja działalność otrzymywał dotacje z Urzędu Miasta i wypracowywał własne dochody, które w całości były przeznaczone na działalność statutową. Następnie uchwałą Rady Miasta z dnia 28.12.2000r. dokonano zmian, które polegały na przekształceniu obiektów sportowych: basenu krytego, hali sportowej, ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z hotelem w zakład budżetowy, natomiast pozostałą część, tj. stadion przy ul. Wolności, administrację i księgowość obowiązywała forma jednostki budżetowej. Dzięki takim zabiegom spore wydatki na utrzymanie obiektów sportowych wchodzących w skład zakładu budżetowego pokrywane były z przychodów, na które składały się: wpływy z odpłatności za świadczone usługi, dotacja budżetowa, innych przychodów /darowizn, sponsoringu, itp./.

W 2005 roku na mocy uchwały Rady Miasta z dnia 30.09.2004r. dokonano kolejnego przekształcenia, w wyniku którego MOSiR prowadzi gospodarkę finansową w formie organizacyjno-prawnej jednostki budżetowej. Takie posunięcia oznaczały, iż wszelkie wydatki pokrywane były w całości z budżetu gminy, zaś wypracowane dochody podlegały odprowadzeniu do tegoż budżetu. Na przełomie 2003/ 2004 na mocy uchwały Rady Miasta z dnia 29.05.2003r. MOSiR uczestniczył w programie „Prywatyzacja Podmiotów Komunalnych” finansowanego ze środków Phare 2001. Przeprowadzono przedprywatyzacyjną analizę w tym kierunku, jednakże nie podjęto dalszych działań w tym zakresie.

W chwili utworzenia MOSiR-u stanowisko Dyrektora objął na podstawie mianowania mgr Krystian Stępień, który pełnił swoją funkcje od 01 września 1991r. do 28 lutego 2002r. Na mocy uchwały Rady Miasta z dnia 16.01.2002r. w drodze konkursu stanowisko Dyrektora MOSiR-u z dniem 25 lutego 2002r. objął dr Arkadiusz Stanula. Obecnie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji pracuje 50 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Na samym początku bazę MOSiR-u stanowił pawilon sportowy wraz z kompleksem boisk przy ul. Wolności. Kolejno przekazywano w administrowanie MOSiR-u następne obiekty. Pozwalało to na rozszerzanie i powiększanie zakresu działalności MOSiR-u.  W trakcie swojej działalności MOSiR kolejno sprawował administrację:

 • hala sportowa Żory-Rogoźna,
 • ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy Żory-Rój,
 • siłownia sportowa w budynku Klubu „WISUS” os. Sikorskiego,
 • modelarnia os. Księcia Władysława,
 • kąpielisko „Śmieszek”,
 • zespół boisk os. Księcia Władysława.

Z kolejnymi latami powiększał się zakres administrowania obiektami przeznaczonymi na działalność rekreacyjną i sportową Ośrodka. W roku 1998 przejęto odremontowaną pływalnię krytą. Na przełomie lat 2003/ 2004 pojawiły się plany rozbudowy tegoż obiektu, jednakże z powodu braku zaplecza finansowego nie doszło do ich realizacji. W roku 2008 nastąpiła kolejna próba wdrożenia planów rozbudowy basenu krytego i aktualizowano projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy obiektu wraz z przeprojektowaniem bryły obiektu połączonym z opracowaniem projektu dalszej rozbudowy. W kwietniu 2000 roku przekazano MOSiR-owi halę widowiskowo-sportową przy ul. Folwareckiej, natomiast w 2006 roku otrzymaliśmy w administrowanie również sztuczne lodowisko, które mieści się tuż obok hali sportowej.

Dzisiaj Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach administruje następujące obiekty sportowe:

 • stadion piłkarski ul. Wolności,
 • ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy Żory-Rój,
 • hala widowiskowo-sportowa ul. Folwarecka 10,
 • sezonowe lodowisko sztuczne,
 • przystań kajakowa „Śmieszek” w okresie letnim,
 • modelarnia os.700 lecia,
 • skate park (park Cegielnia),
 • miasteczko ruchu drogowego,
 • siłownie zewnętrzne.

Działalność MOSiR-u skupiona jest głównie na organizowaniu oraz wspieraniu sportu masowego, turystyki i rekreacji poprzez:

 • upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych,
 • utrzymanie, budowę nowych oraz rozbudowę istniejących obiektów i urządzeń kultury fizycznej,
 • współpracę w dziedzinie kultury fizycznej z zagranicą,
 • współdziałanie z WOPR w zakresie bezpieczeństwa osób kąpiących się oraz uprawiających sporty wodne,
 • prowadzenie sekcji sportowych,
 • współpracę z innymi jednostkami i organizacjami kultury fizycznej na terenie miasta.