DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach ul. Wolności 36a zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej: https://mosirzory.bip.net.pl/, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach: www.mosir.zory.pl

Data publikacji strony internetowej: 16 kwietnia 2014 roku.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22 września 2020 roku.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej, wynikających z publikacji przed 23 września 2020 r.:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 • na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 23 września 2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Mateusz Malaca, zevo@zevo.eu.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu sekretariatu MOSiR 32 43 41 547 lub 43 41 751.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Budynki MOSiR Żory położone przy ul. Folwareckiej 10, Wolności 36a i Kłokocińskiej 78a, w których mieszczą się poszczególne komórki organizacyjne MOSiR Żory.

 1. Hala Widowiskowo-sportowa ul. Folwarecka 10
  1. Budynek, w którym mieści się: płyta główna hali sportowej wraz z widownią i szatniami, siłownia, sauna oraz biura pracownicze nie posiadają barier architektonicznych. Zapewnione są podjazdy z zewnątrz oraz wewnątrz obiektu dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu (do niektórych pomieszczeń zapewniony jest dostęp alternatywny).
  2. Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne są od barier pionowych i większości poziomych (do niektórych pomieszczeń zapewniamy dostęp alternatywny). Dostępne WC dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu. Zapewniono dostęp do widowni obiektu dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu na najniższym poziomie widowni.
  3. Korytarze, schody ogólnodostępne bez oznakowania dla osób z dysfunkcją narządu ruchu i wzroku.
  4. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona w sposób wizualny i głosowy (tablice, TV, punkt informacyjny kasa).
  5. Zapewniono dostęp do budynku osobom korzystającym z psa asystującego.
  6. W pobliżu budynku na parkingu jest wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  7. Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniona jest możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób (komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacji, szkolenia i instrukcje dla pracowników i osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).
 2. II. Stadion piłkarski, siedziba administracji ul. Wolności 36a
  1. Budynek, w którym mieści się siedziba ośrodka, dyrekcja, księgowość, kadry oraz zaplecze sportowe stadionu piłkarskiego umożliwia dostęp alternatywny do budynku dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu przy pomocy asysty pracownika. Zapewniony dostęp do widowni obiektu dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu na najniższym poziomie widowni.
  2. Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne są od barier pionowych i poziomych.
  3. Korytarze ogólnodostępne bez oznakowania dla osób z dysfunkcją narządu ruchu i wzroku.
  4. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona w sposób wizualny (tablice, informacja-sekretariat).
  5. Zapewniono dostęp do budynku osobom korzystającym z psa asystującego.
  6. Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniono możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób (komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacji, szkolenia i instrukcje dla pracowników i osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).
 3. Ośrodek Rekreacyjno-sportowy i budynek hotelowy z Senior Wigor ul. Kłokocińska 78a
  1. Basen letni nieczynny – planowane uruchomienie w czerwcu 2022.
  2. W dolnej i parterowej kondygnacji budynku mieści się siedziba ośrodka Senior Wigor, nie posiadają barier architektonicznych. Zapewnione są podjazdy z zewnątrz oraz wewnątrz obiektu dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu.
  3. W górnej części hotelowej budynku zapewniony tylko alternatywny dostęp informacyjno- komunikacyjny. Na prośbę telefoniczną do recepcji osoby ze szczególnymi potrzebami – pracownik schodzi do klienta przy wejściu do budynku lub do części parterowej Senior Wigor.
  4. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona w sposób wizualny.
  5. Zapewniono dostęp do budynku osobom korzystającym z psa asystującego.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ

 1. Zapewniona jest komunikacja online z sekretariatem oraz kierownikami, gospodarzami obiektów (adresy i telefony dostępne na stronie www.mosir.zory.pl).
 2. Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego.
 3. Zapewniona jest komunikacja z MOSiR, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku (pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika MOSiR , który otrzymał informację o konieczności obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami) przy wejściu do budynku.
 4. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl.
 5. Brak dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.